House of English – kursy języka angielskiego – Łęczna - Regulamin

Regulamin - obowiązuje od 01.07.2021r.

Rozpoczęcie współpracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

Jest on dostępny na stronie www i Facebooku firmy House of English oraz jest on wywieszony w miejscu prowadzenia zajęć.

Książka

Regulamin zajęć z języka angielskiego

 • 1. Justyna Sobiesiak - Czmuda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą House of English Justyna Sobiesiak - Czmuda w Łęcznej, przy ul. Armii Krajowej 13/8, zwana dalej Lektorem oświadcza, iż posiada wiedzę i kompetencje potrzebne do prowadzenia zajęć z języka angielskiego.
 • 2.  Zajęcia odbywają się w siedzibie Lektora, tj. przy ul. Armii Krajowej 13/8 w Łęcznej.     
  2.1. Na życzenie Klienta możliwe jest odbywanie zajęć z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość np. Skype, Meet (zgłoszenie do 18:00 poprzedniego dnia).
 • 3. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty w dniach i godzinach indywidualnie ustalonych z Klientem. 
 • 4. Dni i godziny zajęć mogą ulec zmianie przy porozumieniu obu stron.
 • 5. W razie zadeklarowania płatności za miesiąc z góry, Klient zobowiązuje się uiścić opłatę za zadeklarowane zajęcia w terminie do 10-tego dnia miesiąca, lub do pierwszego dnia roboczego następującego bezpośrednio po nim, jeżeli 10-ty wypada w weekend lub inny dzień ustawowo wolny od pracy.

    5.1. Opłata powinna być uiszczona:

a) na rachunek bankowy Lektora: 64 1560 0013 2004 5288 1000 0001,

b) gotówką do rąk własnych,

    5.2. W razie nieuiszczenia opłaty do dnia 10-tego danego miesiąca, koszt za zajęcia będzie liczony w standardowej wysokości.

    5.3 W pozostałych przypadkach płatność za zajęcia następuje bezpośrednio po przeprowadzonych zajęciach.

Cennik umowa

 

 • 6. W razie niezrealizowania zajęć w ustalonym terminie z winy Lektora, zobowiązuje się on do odrobienia tych zajęć w najbliższym możliwym terminie, uwzględniając preferencje godzinowe Klienta, chyba że w tym czasie będą się odbywały inne zajęcia.

    6.1. Jeżeli w przypadku opisanym w ust. 6 nie uda się ustalić wspólnie z Klientem dogodnego terminu do odrobienia zajęć, Lektor zobowiązuje się zwrócić Klientowi opłatę za zajęcia, które nie odbyły się z winy Lektora, bądź przesunąć tę kwotę na następny miesiąc, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę.

 • 7. W celu zapewnienia efektywności prowadzonych zajęć Klient zobowiązuje się do poinformowania Lektora o nieobecności telefonicznie, przez SMS lub Messenger najpóźniej:

a) do godziny 18:00 poprzedniego dnia.

    7.1. W przypadku odwołania zajęć w sytuacji opisanej w punkcie 7, za zajęcia nie zostanie pobrana opłata.

    7.2. W razie niepoinformowania Lektora o zamiarze odwołania zajęć w ciągu w/w godzin przed ich planowym odbyciem, zajęcia traktowane są jako zrealizowane, a Klient będzie musiał wnieść za nie opłatę w pełnej kwocie.

    7.3. Wyjątkiem od powyższych ustaleń jest nagła niedyspozycja, o której Klient nie mógł wiedzieć odpowiednio wcześniej (wypadek, itp.) lub działanie siły wyższej.

    7.4 Na zajęcia Klient nie przychodzi z objawami infekcji.
          W razie przyjścia z objawami infekcji, Lektor ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć, a opłata za nie musi zostać dokonana.

 • 8. Jeżeli ilość odwołanych zajęć wyniesie 3 z rzędu Lektor zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z Klientem. Jeżeli ilość zajęć od września do czerwca spadnie poniżej 70% z winy Klienta, Lektor może odmówić współpracy w kolejnym roku szkolnym.
 • 9. Klient może zrezygnować z zajęć w każdym miesiącu z zastrzeżeniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest House of English Justyna Sobiesiak - Czmuda z siedzibą ww. adresem.

a) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie na adres podany wyżej lub przez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

b) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Państwem umowy będą przetwarzane

w następujących celach:

• związanych z realizacją podpisanej z Państwem umowy,

• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,

• udzielania odpowiedzi na Państwem pisma, wnioski i skargi,

• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

c) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

+ pomoc bieżąca (możliwy kontakt poza godzinami zajęć)

+ indywidualne materiały dodatkowe

 • Możliwość wystawienia rachunku lub faktury
 • Możliwość płatności gotówką lub przelewem